JKPP Shah Pari

JKPP  Shah Pari by JLMeana
JKPP Shah Pari, a photo by JLMeana on Flickr.